home

“Mira is een inspirerende en creatieve vrouw met ondernemersbloed. Zij is maatschappelijk betrokken en kan als geen ander marktwerking bij overheidsorganen en zorginstellingen tot stand brengen”
Andre Hoedt, interim-directeur Gerechtshof Leeuwarden

“Met haar scherpe analyse van de bedrijfsvoering in relatie tot de omgeving laat Mira vanuit het (midden)management haalbare, innovatieve veranderingen ontstaan”
Magda Heijtel, Voorzitter Raad van Bestuur Impuls (SWWT)

“Door Mira’s werkwijze zag ik grote bereidwilligheid tot veranderen bij mijn medewerkers en in korte tijd mijn bedrijfsresultaten toenemen. Zij verdient zichzelf terug”
Philip Mudde, directeur Adphies Audiovisueel Projectbureau

Mira heeft een bedrijfseconomische achtergrond en volgde aan de universiteit onder andere filosofische vakken. Tien jaar geleden begon zij met het aannemen van verandermanagementopdrachten, het begin van MV-VM (Mira Vendrig – Verander Management). Daarvoor werkte ze bij verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties in directiefuncties. Mira brengt energie en inspireert mensen met haar ‘buiten de gebaande paden’-mentaliteit om te ondernemen en te groeien. Trots is zij op haar bijdrage aan vernieuwing, verbetering en verduurzaming bij haar opdrachtgevers.

Vanuit de passie, de missie en visie van een organisatie, zet MV-VM een beweging in gang die mensen en middelen optimaal benut om er het hoogst mogelijke economische en maatschappelijke rendement mee te behalen. Dit doet zij vanuit de overtuiging dat als iedereen werkelijk zou doen waar het hart sneller van gaat kloppen, de wereld er mooier, geavanceerder en duurzamer uit zou zien. Het gaat hier om passies, drijfveren. Die schuilen in iedere medewerker, in elke organisatie. Durven doen waar je energie van krijgt. Dat doet jezelf én anderen goed!

De werkwijze van MV-VM als adviseur, directeur of kwartiermaker kenmerkt zich door flexibele aanwezigheid en continue bereikbaarheid tijdens de opdracht. Met een aantal dagdelen per week strekt de opdracht zich uit over een langere periode. Zo blijven de kosten beheersbaar, is er voldoende tijd voor mensen om mee te veranderen en blijft de focus op het primaire proces. MV-VM vangt de samenwerking aan met een quick scan. Waaruit een definiëring van een realistische en haalbare opdracht volgt. Over de resultaten en de implementatietermijn maakt zij duidelijke afspraken.

MV-VM heeft Suus & Abel Sustainable samen met vijf andere bedrijven opgericht. Met interactieve belevingslessen over bijvoorbeeld kleding recyclen en water & energie geeft deze stichting de jeugd een duurzame toekomst. Met een zorgorganisatie en een ICT-bedrijf werkt MV-VM aan de ontwikkeling van de ROBOBUDDY: een vriendelijk ogende robot die mensen met dementie veilig en verantwoord in hun eigen woning kan laten wonen. Met collegaverandermanagers bestaat de samenwerking uit sparren, elkaar met kennis versterken en bij grote opdrachten allianties aangaan.

Mira Vendrig is bereikbaar:
• op nummer: 06 83220969
• via Skype: mira.vendrig

Of stuur een e-mail naar: miravendrig@mv-vm.nl

MV-VM is gevestigd te Amsterdam,
werkt door heel Nederland en daarbuiten.
KvK: 50038222
BTW: NL001903746B51

MV-VM wordt meer dan eens ingeschakeld vanwege stagnerende resultaten, veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke trends. Zij werkt voor organisaties nieuwe mogelijkheden uit, laat de structuur, werkwijze en ambities hierop aansluiten en begeleidt de implementatie. Daarbij gaat MV-VM uit van de kracht van samenwerken. Zij heeft een scherp oog voor interne verhoudingen en de focus ver, sectoroverstijgend, naar buiten gericht. Haar uitgebreide en brede netwerk zet zij voor haar opdrachtgevers actief in voor nieuwe business mogelijkheden.

Bij LBVD Consultancy BV is MV-VM ingeschakeld om als MT-lid de medewerkers en de directie te begeleiden bij verandering van de organisatiestructuur. Dit doet zij door medewerkers te ondersteunen om vanuit hun kracht te opereren, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast regisseert zij organisatiebrede inspiratie-, bouw- en groeisessies, om iedereen zowel bij de inhoud als het proces betrokken te houden. De veranderingen in het bedrijf beschouwt MV-VM als een kans om de bedrijfsvoering efficiënt in te richten, zoals de implementatie van een financieel sturingsinstrument.

De gemeente Lelystad wil de betrokkenheid van haar inwoners vergroten door het initiëren van bewonersparticipatie in het Sociaal Domein. MV-VM draagt zorg voor de realisatie door het actief stimuleren van de totstandkoming van creatieve ideeën en projecten. Denkt mee, verbindt initiatiefnemers met andere bewoners en introduceert het initiatief elders. Helpt bij gemeentelijke regelgeving en het wegwijs maken in financiële mogelijkheden. Realiseert dit door de samenwerking met enerzijds de bewoners en anderzijds reeds functionerende netwerken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en werk. Klik hier voor filmpjes van initiatieven.

De stichting Innoveren met Zorg (ImZ) is een landelijk initiatief dat innovatieve hulpmiddelen en voorzieningen ontwikkelt voor mensen met een beperking. MV-VM heeft als directeur a.i. bewerkstelligd dat de stichting transparant is geworden en een zichtbare meerwaarde in het netwerk kreeg. Dit diende als basis om een ander businessmodel in te kunnen voeren, om de continuïteit te kunnen waarborgen. Tijdens deze transformatie is de voortgang van de innovatieprojecten bewaakt en in goede banen geleid. Lees hier verder voor een gedetailleerde beschrijving van deze realisatie.

MV-VM realiseerde als directeur a.i. voor haar opdrachtgever Stichting Innoveren met Zorg de volgende zaken om tot een goed werkende netwerkorganisatie te komen:
• Inzetten social media kanalen, opstellen en publiceren ANBI-jaarverslagen en meerjarenbeleidsplan, jaarwerkplannen en inrichting projectadministratie;
• Verwerven financiële middelen door sponsoring, crowdfunding, innovatiefondsen en subsidies, zoals een Innovatie Prestatie Contract (IPC)-aanvraag bij Ministerie van EZ;

• Generen van publiciteit middels publicaties in vakbladen, nominerende deelnames NRC Charity Award en Jenneke van Veen-Verbeterprijs, Herman Wijffels Innovatieprijs, MKB-innovatietop 100;
• Uitbreiden en onderhouden van netwerken in de zorgsector, zorgverzekeraars en instellingen, bedrijfsleven, potentiële opdrachtnemers en (semi)overheid;
• Uitwerken van nieuwe businessmodellen om productinnovaties in de langdurige (care) zorg te kunnen blijven realiseren.

Het bedrijf Adphies ontwerpt en implementeert hoogwaardige audiovisuele presentatiesystemen. MV-VM voerde vanuit haar rol als adviseur bedrijfsvoering het planmatig en projectmatig werken in. De opdrachtgever wilde goed en slagvaardig inspelen op de fluctuerende klantvraag. Door het omvormen van de lijnorganisatie naar een flexibele netwerkstructuur, kon de weerslag die de recessie had op grote klanten van dit bedrijf opgevangen worden. De bedrijfsresultaten kwamen boven het niveau van voor de recessie, met minder mensen en middelen.

IJdockzz investeert op pedagogische wijze in jongeren, zodat zij hun plek in de maatschappij kunnen verwerven. De ervaring bij welzijnsorganisatie Impuls leidde ertoe dat MV-VM als projectleider betrokken raakte bij de uitwerking van het gemeentelijke Koersbesluit Om het kind. Verschillende organisaties in Amsterdam West die zich richten op de jeugd zijn door haar in het veranderproces begeleid om integraal en thematisch te gaan werken, wat resulteerde in dynamische onderlinge samenwerkingsverbanden en gezamenlijke activiteiten.

Impuls Foundation koppelt welzijnsprojecten aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers. De Raad van Bestuur benaderde MV-VM om als initiator/ projectmanager lopende regionale participatieprojecten uit te bouwen tot een landelijk initiatief. Zij creëerde draagvlak door de samenwerking met de drie andere bedrijfsonderdelen te bevorderen. De basis om het initiatief landelijk te lanceren en te positioneren in verschillende netwerken. Om de continuïteit te borgen realiseerde MV-VM samenwerkingsverbanden met de zakelijke markt en andere stakeholders.

Impuls (SWWT) – Kinderopvang BV wilde voldoen aan nieuwe overheidseisen en maatschappelijke ontwikkelingen. MV-VM werkte een organisatie veranderingsaanpak uit om de bedrijfsonderdelen Kinderopvang en Vroeg- en voorscholen te integreren. Met aansturingsmodellen om Kindercentra te kunnen vormen, waarbij de klant centraal staat. Het organisatiebreed gedragen plan van aanpak voor de nieuwe werkwijze en implementatie van Kindercentra presenteerde MV-VM aan het bestuur en de Raad van Toezicht en is één op één overgenomen.

Disclaimer
1. De website mv-vm.nl word je aangeboden door Mira Vendrig – Verander Management (MV-VM). Gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50038222. Op het gebruik van de website is deze disclaimer van toepassing. Lees verder op Vervolg Disclaimer.

Privacyverklaring
1. Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid, stuur dan een e-mail naar miravendrig@mv-vm.nl. Maar lees eerst verder op Vervolg Privacyverklaring.

  • Table Of Content
  • Show All Pages